V poslední době se můžeme setkat s názvy školní zralost a školní připravenost. Oba termíny se někdy překrývají, pod každým se ale skrývá něco jiného. Náplní obou je zjištění, zda je dítě připraveno na nároky školy po všech stránkách. O školní připravenosti hovoříme v souvislosti s výchovou a vlivem vnějšího prostředí, které vývoj předškoláka ovlivňují. Jde tedy o oblast sociálních zkušeností. Pozorujeme řeč dítěte, sledujeme ho při hře, při záměrné  i nezáměrné činnosti. Mapujeme jeho chování, samostatnost, sebeobsluhu, aktivitu  a také jeho emoční prožívání. Do připravenosti spadá také motorická oblast, grafomotorika.

Pod pojmem školní zralost se skrývají vnitřní vývojové předpoklady, které se vztahují k funkcím závislým na zrání. Dozrává centrální nervová soustava, čímž se zlepšuje odolnost jedince při zátěži, snižuje se emoční labilita a rozvíjí se soustředění. CNS ovlivňuje například lateralitu, motorickou a senzomotorickou koordinaci a zrakovou a sluchovou percepci. Zralost CNS je tedy pro bezproblémový nástup do základní školy nezbytná.

Neurodidaktik im Schulunterricht: Was du wissen solltest  Die Neurodidaktik entwickelt unter Berücksichtigung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse neue pädagogische und didaktische Konzepte für den Schulunterricht

Zdroj : Pinterest