Ve své praxi se často setkávám s tím, že dítě má napsáno „v papírech“ z pedagogicko-psychologické poradny, že má zkříženou lateralitu, aniž by rodič věděl, o co se vlastně jedná. Proto jsem se rozhodla tyto pojmy objasnit. 

Co je lateralita?

Lateralita je přednostní užívání jednoho z párových orgánů – ruky, nohy, oka, ucha. Praváci používají převážně pravou ruku, leváci levou. Ti, kteří používají obě ruce v hrubé i jemné motorice stejně, jsou nevyhranění a hovoříme u nich o tzv. ambidextrii.

Lateralita se vyvíjí postupně. Která ruka je u dítěte dominantní, by mělo být jasné před jeho nástupem do školy.

Co je zkřížená lateralita?

Tento pojem označuje stav, kdy je dominantní jedna ruka a opačná noha, oko nebo ucho. Pro školní dovednosti nás zejména zajímá vztah ruky a oka. O zkřížené lateralitě tedy hovoříme, pokud je dominantní jiná ruka než oko (tzn. dítě má dominantní pravé oko, ale levou ruku, nebo dominantní levé oko, ale pravou ruku).

Zkřížená lateralita pak může být příčinou potíží ve škole!

Co nás na ni může upozornit?

Předškoláci se zkříženou lateralitou neradi kreslí a kreslení jim ani moc nejde, mají problémy s rozlišením zrcadlově obrácených tvarů, s vyhledávání rozdílů ve tvarech, s překreslováním tvarů… 

U školáků se mohou objevit potíže v českém jazyce při nácviku čtení a psaní, v matematice, ve výtvarné a tělesné výchově, v chování. Mohou obtížně rozlišovat písmena, která vypadají stejně, ale jsou zrcadlově otočená (například b/d, s/z), mohou být pomalejší ve čtení a psaní, chybovat v opisech, přepisech, psát zprava doleva, mohou mít potíže s počítáním, při pohybových aktivitách, při mluvení, s orientací v prostoru.

Proč tyto potíže vznikají?

Lidský mozek se skládá ze dvou částí – z pravé a levé hemisféry. Každá z nich ovlivňuje a řídí jiné činnosti, obecně lze však říci, že pravá mozková hemisféra ovlivňuje levou polovinu těla a levá mozková hemisféra pravou polovinu těla (můžeme si to tedy představit jako kříž). Aby byl obraz skutečnosti ucelený, je však nutná vzájemná spolupráce obou hemisfér.

Pro lepší představu si uvedeme příklad, kdy po dítěti chceme, aby nakreslilo tvar nebo napsalo písmeno, které vidí. Bude-li mít stejnou dominantní ruku i oko (např. dominantní pravou ruku a pravé oko), jde podnět do mozku a zpět kratší cestou. Bude-li ale jeho dominantní ruka jiná než dominantní oko (má zkříženou lateralitu), poputuje podnět déle a během jeho cesty může dojít k chybám. 

Zjednodušeně řečeno, má-li dítě např. dominantní oko levé, jde vnímaný text (křížem) převážně do centra zraku v pravé hemisféře. Ta musí předat informaci levé hemisféře, která obstarává hlavně řečové schopnosti, psaní, počítání, motorické reakce a vědecké uvažování. Levá hemisféra dá následně pokyn pravé ruce k napsání. Cesta je tedy delší, složitější a může při ní dojít k chybě (dítě může při čtení některé písmeno vynechat, zaměnit b za d, při opisu vynechat háček, čárku, písmeno…).

Jak poznat zkříženou lateralitu?

Zkříženou lateralitu lze rozpoznat dlouhodobým pozorováním v různých situacích. Je vhodné se zaměřit na některé běžné maličkosti: Kterou rukou kreslí? Do které ruky vezme chleba, jablko při jídle? Kterou rukou si čistí zuby? Kterou rukou pokládá kostku při stavění komínu, když už je komín dost vysoký? Kterou rukou strká klíč do zámku? Kterou rukou navléká korálky? Kterou rukou hází míčkem? Ve které ruce drží kladívko, když zatlouká hřebík?

Kterou nohou se raději odráží při jízdě na koloběžce? Kterou nohou kope do míče? Kterou nohou se odráží, když skáče do písku?

Ke kterému uchu přiloží hodinky, aby slyšelo, jak tikají?

Kterým okem se dívá do krasohledu, do kukátka, klíčovou dírkou…?

Co s tím?

Pokud máte podezření na zkříženou lateralitu u svého dítěte, je dobré jej nechat odborně vyšetřit. Já při prvním setkání v poradně vždy zjišťuji dominantní ruku a oko dítěte, neboť zkřížená lateralita většinou negativně ovlivňuje funkce zrakového vnímání. 

Pokud je dítě „ambidextr“ (nevyhraněné), je dobré zvolit ruku, kterou bude psát, na základě dominantního oka. Rozhodně se však nedoporučuje „přeučování“ dětí, zejména leváků s dominancí pravého oka na praváky, jak tomu bývalo v dřívějších dobách! 

Zdroj: Tento text byl zpracován s využitím článku na www.jednoducheuceni.cz.